Vấn đề thường gặp

Ugphone có thể vận hành những game gì?
Điện thạo đám mây chúng tôi có thể vận hành đa số trò chơi trong thị trường, cụ thể danh sách hỗ trợ game vui lòng check tại trang game
Thế nào tải xuống app Ugphone?
Tôi nên chọn máy chủ của mình như thế nào?
Máy chủ khác nhau có sự khác biệt gì?
Có phương tiện thanh toán nào?
Thời gian tính cho gói điện thoại đám mây đã mua như thế nào?
Thời gian của gói mới mua sẽ được tích lũy, ví dụ thời gian khả dùng của thiết còn lại chỉ 10 ngày mà ban gia hạn với gói 30 ngày thì thời gian còn lại sẽ trở thành 40 ngày.